Филтрација на гасна фаза

Под филтрација на т.н гасни фази го подразбираме процесот на употреба на специјализирани филтри и хемиски супстанции заради отстранување на гасовните загадувачи од воздухот.

Во повеќето системи за гасна филтрација, супстанцијата наречена сорбент се употреува за директно абсорбирање на хемиските супстанции и нивно отстранување од внатре просторниот воздух.

Со филтрите за гасни фази на AAF гарантираме ефикасно отстранување на штетните и токсични гасови и подобрување на севкупниот внатрешен квалитет на воздухот.

Палетата филтри за гасни фази е поделена во три категории, секоја со посебни карактеристики.

Продукти

Медиуми за филтрација на гасна фаза
DriPak GC
AstroSorb
VariSorb ® XL
Кутии за филтрација на гасна фаза
SAAFCanister™ Delivery System
VariSorb ® XL SAAF City