Дивизии
Брендови

Микроелектроника

Решенија на нашиот партнер Pall, за филтрација на микроелектроника значително ќе ги намалат вашите трошоци за работа и одржување. Нашата цел е да ви помогнеме да постигнете подобрување во сите поврзани процеси - да ја подобрите ефикасноста на севкупната опрема (OEE) и достапноста, да го продолжите хемискиот век, да ги намалите дефектите и да го зголемите квалитетот на производот и приносот.

Денес, новите микроелектронски дизајни резултираат со потенки слоеви, побрза комуникација, поголеми големини за складирање и посложена логика. Новите технологии за микроелектроника бараат екстремна чистота на хемикалиите и системите што се користат за нивно ефикасно производство.

Трендот на индустријата кон побрзи и помали производи ја прават улогата на филтрација уште покритична. Процесите на производство на микроелектроника се исклучително чувствителни на присуството на загадувачи и електричниот квалитет може да се влоши при најмало присуство на молекуларни нечистотии или честички. Нечистотиите како што се водата и честичките директно влијаат на секој чекор од процесот што резултира со зголемена фреквенција на непредвидени активности за одржување, корозија на површини, скап застој и значително намалување на квалитетот и перформансите на крајниот производ.

Отстранувањето на честичките на молекуларно ниво од гасните процеси е од клучно значење за да се обезбеди долговечност на главната опрема и да се постигне посакуван електричен квалитет и изведба на крајниот производ. За ефективно создавање на интегрирани електрични системи потребни за нови производи, клучните чекори во процесот треба да бидат ослободени од контаминација. Во спротивно ќе бидат предизвикаат дефекти кои ќе предизвикаат грешки во електриката, а со тоа и зголемени трошоци.

Трошоците за производство на микроелектроника се исто така од големо значење за крајните корисници. Тоа е уште поголем предизвик за производителите како PALL затоа што е потребно да се изборат со големата конкуренција, а тоа е возможно доколку обезбедат ефикасно филтрирање на микроелектроника неопходно за продолжување на употребата на хемикалии, понатаму намалување на дефектите, продолжување на траењето на опремата и создавање стабилни процеси.

PALL ја имаат потребната технологија за филтрирање, искуство во производството и познавање на процесот за да помогнеме во подобрувањето на сите критични процеси што се користат во индустријата за микроелектроника.

Поседуваме решенија од светска класа за филтрирање на процесни гасови, хемикалии за гравирање (inkjet), растворувачи, фоторезисти и многу други потрошни материјали за процеси. Без разлика дали станува збор за почетните или крајните процеси имаме опции за филтрирање на мембраната што ги отстрануваат загадувачите до нивоа кои микроелектронски производители ги посакуваат.

Нашите технологии за филтрирање на микроелектроника ги искоренуваат честичките, нечистотиите и кој било друг вид на загадувачи од варијаблите на критичните процеси.

Дивизии

Трансмисија и елементи за трансмисија
Лична заштитна опрема (ЛЗО)
Филтрација на воздух

Брендови

Uvex
AAF
AMMERAAL BELTECH
SCHIKI
SТAYER SAFETY