Потврди

За сите свои извршени услуги Екотип издава потврди кои се релевантни пред надлежните институции.