Заштита при работа на висина

Заштитна опрема за работа на висина

За време на работата на висина, работниот без соодветна заштитна опрема е во константна смртна опасност. Често се случува да работниците и нивните претпоставени не се свесни за опасноста или често ја потценуваат.

Повќето работи на виисна траат релативно кратко на едно место со чести движења. Од друга страна поставувањето на опрема и проверка на истата може да потрае, па се случува да работницитеја избегнуваат употребата или да неправилно ја користат. Ова претставува голема грешка, која самите работници може многу да ги чини.

Опремата за работа на висина припаѓаво 3 категорија на лична заштитна опрема према правилникот за лична заштитна опрема , што значи дека штити од тешки здравствени повреди и смрт. Самото некористење или неадекватното користење на заштитната опрема за заштитта на висина корисникот се доведува себе си во здравствена па и смртоносна опасност, а одговорниот и компанијата во опасност од непочитување на законските прописи.

 • Сигурносни и појаси за позиционирање
 • Систем за запирање при пад од висина
 • Работно позициски јажиња
 • Јажиња
 • Самоповратни системи за запирање на пад
 • Елементи и системи за спасување
 • Мобилни и фиксни системи
 • Додатоци
 • Вертикални системи
 • Работни скелиња
 • Работни скали

Продукти

Опрема за заштита од пад (3М)
Опрема за работа на висина (Stayer Safety)