Заштита за слух

Заштитата на слухот мора да биде на соодветното ниво за Вас и опкружувањето во кое се наоѓате. За безбедност , продуктивнсот и комфор, непоходно е да нивото на бучава се намали на соодветно ниво, ни прмелку, ни повеќе. 3М и Stayer Safety нудат различни решенија за различни индивидулани потреби со широка палета на шепови и штитници за уши.

Оштетувањето на слухот како последица на изложеноста на бучава на работното место, сеуште е останува значајна и честа професонална болест. Според директивите на ЕЗ работодавачите мора на своите вработени на местата каде степенот на бучава надминува 80 dB, да му обезбедат соодветна заштитна опрема за заштита од бучава. Непрекинатата изложеност на бучава од над 80 dB може да предизвика трајно оштетување на слухот и затоа треба на вработените во лесната индустрија, трговијата, углостителството и јавните установи да обезбеди употреба на заштитна опрема за заштита на слухот. Горната граница за изложенсот е 85 dB, каде што е задложителна употреба на заштитна опрема за заштита од бучава.

Продукти

Заштита на слух (3М)
Заштита на слух (Stayer Safety)