Обновлива енергија

Фосилните горива - јаглен, нафта и гас се необновливи ресурси за кои се потребни стотици милиони години за да се формираат. Фосилните горива, кога согоруваат, предизвикуваат штетни емисии на стакленички гасови, како што е јаглерод диоксид.

Создавањето обновлива енергија создава далеку помали емисии од согорувањето на фосилните горива. Преминот од фосилните горива, кои во моментов го сочинуваат најголемит дел од емисиите, кон обновливите извори на енергија е клучот за справување со климатската криза.

Обновливите извори на енергија сега се поевтини во повеќето земји и создаваат три пати повеќе работни места од фосилните горива.

СОНЧЕВА ЕНЕРГИЈА

Сончевата енергија е најзастапена од сите енергетски ресурси и може да се искористи дури и при облачно време. Стапката на пресретнување на сончевата енергија од Земјата е околу 10.000 пати поголема од стапката со која човештвото троши енергија.

Соларните технологии можат да испорачаат топлина, ладење, природно осветлување, електрична енергија и горива. Соларните технологии ја претвораат сончевата светлина во електрична енергија или преку фотоволтаични панели или преку огледала што го концентрираат сончевото зрачење.

Иако не сите земји се подеднакво обдарени со соларна енергија, значителен придонес во енергетскиот микс од директната сончева енергија е можен за секоја земја.

Трошоците за производство на соларни панели драстично се намалија во последната деценија, што ги прави не само достапни, туку често и најевтиниот облик на електрична енергија. Соларните панели имаат животен век од околу 30 години и доаѓаат во различни нијанси во зависност од видот на материјалот што се користи во производството.СОНЧЕВА ЕНЕРГИЈА

Сончевата енергија е најзастапена од сите енергетски ресурси и може да се искористи дури и при облачно време. Стапката на пресретнување на сончевата енергија од Земјата е околу 10.000 пати поголема од стапката со која човештвото троши енергија.

Соларните технологии можат да испорачаат топлина, ладење, природно осветлување, електрична енергија и горива. Соларните технологии ја претвораат сончевата светлина во електрична енергија или преку фотоволтаични панели или преку огледала што го концентрираат сончевото зрачење.

Иако не сите земји се подеднакво обдарени со соларна енергија, значителен придонес во енергетскиот микс од директната сончева енергија е можен за секоја земја.

Трошоците за производство на соларни панели драстично се намалија во последната деценија, што ги прави не само достапни, туку често и најевтиниот облик на електрична енергија. Соларните панели имаат животен век од околу 30 години и доаѓаат во различни нијанси во зависност од видот на материјалот што се користи во производството.