Отстранување на отпад

Несоодветно искористените филтри може да имаат сериозно влијание врз животната средина. Во некои развиени земји тие се најрециклирани материјали и нивното фрлање на депонии е нелегално a во други земји, имаат строги закони кои дефинираат како тие треба да се фрлаат.
Филтрите кои се затнати, влажни и целосно исцрпени во работниот век мора да се отстранат во согласност со утврдените прописи.
Гарантираме висококвалитетно и брзо отстранување на филтрите, без оглед на количината и специфичноста на отпадот.
Процесот на отстранување на отпадот се состои од следниве чекори:

  • Собирање на филтрите;
  • Транспорт на отпад до местото на депонирање;
  • Отстранување на отпадот на соодветнaта локација