Масла за калење

Калењето е интегрална и важна активност во вредносниот синџир во рамките на неколку индустриски процеси на производство на метални делови.

Бидејќи станува збор за контролиран металуршки процес што ја менува микроструктурата на третираниот метален дел, тој ги менува физичките својства и го подобрува квалитетот на компонентата во однос на тврдоста, силата и еластичноста.

За оваа намена го нудме следната палета масла за калење на Castrol:

ILOQUENCH