Услужни дејности

Во понудата на Екотип има производи кои наоѓаат широка примена во услужните дејнности.

  • Подни подлоги
  • Професионалната опрема и средства за чистење кујни
  • Професионалната опрема за чистење јавни површини
  • Професионални алатки за во кујна
  • Безбедносни ленти
  • Диспанзери за вода
  • Чистење на вентилација
  • Филтрација на воздух
  • Филтрација на течности

Тоа е само дел од производите на Екотип кои наоѓаат примена во секторите здравство, угостителство и туризам, образование, администрација, транспорт и многу други.